• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือประกอบการขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น

 

  Download-คู่มือการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน TED Youth Startup (IDEA และ POC)     

 

TED Youth Startup-IDEA

คู่มือแนะนำการเบิกจ่าย TED Youth Startup-IDEA(pdf)

แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับเงินจากกองทุน)-IDEA (xlsx)

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับเงินจากกองทุน)-IDEA (pdf)

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (กรณีจ้างบุคคลธรรมดา) (xls)

ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน (กรณีจ้างบุคคลธรรมดา) (pdf)

F-IDEA-01 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_IDEA งวดที่ 1 (docx)

F-IDEA-01 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_IDEA งวดที่ 1 (pdf)

F-IDEA-02 แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน_IDEA งวดที่ 1 (docx)

F-IDEA-02 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน_IDEA งวดที่ 1 (pdf)

F-IDEA-03 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_IDEA งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)_ปิด (docx)

F-IDEA-03 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_IDEA งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)_ปิด (pdf)

F-IDEA-04 แบบฟอร์มสรุปการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน_IDEA (งวด 1) (xlsx)

F-IDEA-04 ตัวอย่างสรุปการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน_IDEA (งวด 1) (pdf)

F-IDEA-04 แบบฟอร์มสรุปการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน_IDEA (งวด 2) (xlsx)

F-IDEA-04 ตัวอย่างสรุปการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน_IDEA (งวด 2) (pdf)

F-IDEA-05 แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์_IDEA (docx)

F-IDEA-05 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์_IDEA (pdf)

F-IDEA-06 แบบฟอร์ม-ลงนามรับคู่มือเบิกจ่าย YSF (doc)

 

F-IDEA-07 หนังสือแสดงความจำนงให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (บุคคลธรรมดา) (doc)

 

 

 

TED Youth Startup-POC

คู่มือแนะนำการเบิกจ่าย TED Youth Startup-POC(pdf)

แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับเงินจากกองทุนฯ)-POC (xlsx)

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับเงินจากกองทุนฯ)-POC (pdf)

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (กรณีจ้างบุคคลธรรมดา) (xls)

ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน (กรณีจ้างบุคคลธรรมดา) (pdf)

F-POC-01 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 1 (docx)

F-POC-01 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 1 (pdf)

F-POC-02 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 2 (docx)

F-POC-02 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 2 (pdf)

F-POC-03 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) กรณีพร้อมปิดโครงการ (docx)

F-POC-03 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) กรณีพร้อมปิดโครงการ (pdf)

F-POC-03.1 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) กรณียังไม่ปิดโครงการ (docx)

F-POC-03.1 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) กรณียังไม่ปิดโครงการ (pdf)

F-POC-03.2 หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC 10% และปิดโครงการ (docx)

F-POC-03.2 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน_POC 10% และปิดโครงการ (pdf)

F-POC-04 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ_POC (docx)

F-POC-04 ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ_POC (pdf)

F-POC-05 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ_POC ปิดโครงการ (docx)

F-POC-05 ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ_POC ปิดโครงการ (pdf)

F-POC-06 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์_POC (docx)

F-POC-06 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์_POC (pdf)

F-POC-07 หนังสือขอขยายระยะเวลาโครงการ_POC (docx)

F-POC-07 ตัวอย่างหนังสือขอขยายระยะเวลาโครงการ_POC (pdf)

F-POC-08 หนังสือขอเลื่อนกำหนดการเบิกจ่าย_POC (docx)

F-POC-08 ตัวอย่างหนังสือขอเลื่อนกำหนดการเบิกจ่าย_POC (pdf)

F-POC-09 แบบฟอร์มสรุปการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน_POC (xlsx)

F-POC-09 ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน_POC (xlsx)

F-POC-10 หนังสือผู้ประกอบการขอนำผลงานไปดำเนินการต่อ (docx)

F-POC-10 หนังสือผู้ประกอบการขอนำผลงานไปดำเนินการต่อ (pdf)

F-POC-11 แบบฟอร์ม-ลงนามรับคู่มือเบิกจ่าย YSF (doc)

 

F-POC-12 หนังสือแสดงความจำนงให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (บริษัทจำกัด) (doc)

 

F-POC-13 หนังสือแสดงความจำนงให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) (doc)

 

F-POC-14 หนังสือ-ผู้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (docx)

 

F-POC-15 หนังสือ-ผู้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล (docx)

 

F-POC-16 หนังสือ-ผู้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท (docx)

 

F-POC-17 หนังสือ-ผู้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร (docx)

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท