• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
 • saraban_tedfund@mhesi.go.th
 • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพในด้านการให้บริการหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจสตาร์ทอัพรายใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศ
 2. เพื่อยกระดับระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (Thailand Startup Ecosystem) ให้มีความพร้อมในการเร่งสร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ และเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรภายในประเทศได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 3. เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ หน่วยงานให้ทุนสนับสนุน (Funding Agency) หน่วยบ่มเพาะ (Incubator & Accelerator) และนักลงทุน (Investor) ในการสนับสนุนเงินทุน องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ซึ่งจะเป็นการช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมายของโครงการ

     โครงการ Startups for Startups มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศการสร้างผู้ประกอบการที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการมีบทบาทของภาคเอกชนในรูปแบบของ Product/Service Providers เพื่อเป็น “Startup Promoter” ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายใหม่ในการเข้าใช้บริการ

     ดังนั้น โครงการฯ จึงถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการฐานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรายอื่นในด้านต่างๆ เช่น การทำวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ตลาดและความต้องการของผู้บริโภค ระบบการเงินและบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

     ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ B2B (Business to Business) เป็นหลัก เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีความแตกต่างจากการสนับสนุนของโครงการอื่นๆ ที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ผู้บริโภคในวงกว้างแบบ B2C (Business to Consumer) เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

 

รูปแบบการสนับสนุนทุน

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนทุน

 1. ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (นับถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน) โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด
 2. ผู้ประกอบการมีประสบการณ์และความรู้ในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจ Startups
 3. ผู้ประกอบการมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ
 4. ผู้ประกอบการไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันนี้ในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงการพิจารณาอนุมัติโครงการ เว้นแต่การสนับสนุนทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับทุน

ลักษณะของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนทุน

 1. เป็นโครงการที่มีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ซึ่งสามารถส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ Startups รายอื่นๆ พร้อมด้วยแผนธุรกิจ (Business Model) ที่มีความชัดเจนและมีศักยภาพ
 2. เป็นโครงการที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ Startups หรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจ Startups
 3. มีความพร้อมในการดำเนินงาน และมีแนวโน้มที่จะสามารถประกอบธุรกิจนี้ได้อย่างต่อเนื่อง
 4. มีผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุนทุน

หมวดค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุนทุน

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุน

 1. ผู้ประกอบการต้องส่งร่างข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) ตามช่องทางที่กองทุนฯ กำหนด
 2. ผู้ประกอบการนำเสนอโครงการต่อคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อเสนอโครงการ (Startups for Startups)
 3. ผู้ประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ร่วมกับฝ่ายพัฒนาโครงการของกองทุนฯ
 4. ผู้ประกอบการนำเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุน (Startups for Startups) โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุนที่มีศักยภาพจากข้อเสนอโครงการ ก่อนเสนอให้คณะกรรมบริหารกองทุนฯ การพิจารณาอนุมัติ
 5. เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนทุนแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องทำสัญญารับทุนตามรูปแบบที่กองทุนฯ กำหนด

การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน

     เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement) คือ ผู้รับทุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายในโครงการล่วงหน้าแต่ละงวดไปก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินมาเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนฯ โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้จ่ายในโครงการภายหลังจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนทุน โดยกองทุนฯ จะเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนแก่ผู้รับทุนเป็นรายงวด ดังนี้

 • - งวดที่ 1 ร้อยละ 25 ของวงเงินสนับสนุนทุน โดยจะจ่ายภายหลังผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการไปแล้วร้อยละ 25 โดยแสดงเอกสารการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ
 • - งวดที่ 2 ร้อยละ 50 ของวงเงินสนับสนุนทุน โดยจะจ่ายภายหลังผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการไปแล้วร้อยละ 50 โดยแสดงเอกสารการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ
 • - งวดที่ 3 ร้อยละ 25 ของวงเงินสนับสนุนทุน โดยจะจ่ายภายหลังผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการไปแล้วร้อยละ 100 โดยแสดงเอกสารการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ

การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปภายในวงเงินและรายละเอียดงบประมาณของข้อเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองโครงการ

     คณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อเสนอโครงการ (Startups for Startups) และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุน (Startups for Startups) จะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติโครงการในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. โอกาสทางการตลาดและความเป็นไปได้ในการลงทุน (40 คะแนน)
 2. กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม (40 คะแนน)
 3. ศักยภาพในการดำเนินโครงการ (20 คะแนน)

     ทั้งนี้ กำหนดให้โครงการที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะทำงานฯ จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 65 คะแนน และโครงการที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการฯ จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน และผลการพิจารณาของกองทุนฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท