• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

ที่มาและความสำคัญ

          กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund) หรือ TED Fund กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพ และการขยายตลาด เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้ดำเนินโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ใน 11 กลุ่มโครงการ ประกอบด้วย TED Fund Public Batch 1, TED Fund Public Batch 2, TED Fund Public Batch 3, เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 1), เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 2), เครือข่าย ป.โท-ป.เอก (รุ่นที่ 1), เครือข่าย ป.โท-ป.เอก (รุ่นที่ 2), Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE), Research Gap Fund – TED Fund, ยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) โปรแกรม IDEA และยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) โปรแกรม POC โดยปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วจำนวนหนึ่ง และพบว่ามีผลงานนวัตกรรมทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพ แต่ผู้ประกอบการยังขาดโอกาสในการต่อยอดและเงินทุนในการขยายตลาดและธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในระยะเริ่มต้น ซึ่งต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า นักลงทุน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

            กองทุนฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง อนึ่ง ก็เพื่อเป็นการผลักดันผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาแล้วเสร็จภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯ ให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ ด้วยเหตุนี้ กองทุนฯ จึงได้ริเริ่ม “โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” หรือ “TED Market Scaling Up” เพื่อให้เป็นอีกกลไกหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนและนำผลงานนวัตกรรมไปสู่การขยายผล เพื่อสร้างผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้ และเพื่อให้การสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยขอบเขตการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว จะประกอบด้วยการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพร้อมๆ กัน

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ และเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
  2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ผ่านกิจกรรมการแนะนำธุรกิจและผลงานนวัตกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงนักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

  1. TED Market Scaling Up Program :

การบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบในการสร้างแนวคิด การวางแผน และเพิ่มพูนศักยภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ของสินค้าและบริการนวัตกรรมที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว ให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตร จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้การทำแผนการตลาด การสร้างแบรนด์ การทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ และอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 

  1. TED Market Scaling Up Platform :

แพลตฟอร์มรวบรวมผลงานนวัตกรรมที่เคยได้รับการสนับสนุนจาก TED Fund เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการเจ้าของผลงานนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักลงทุนที่มีความสนใจในธุรกิจหรือผลงานนวัตกรรม และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีพันธกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผลงานนวัตกรรมให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ

 

  1. TED Fund Open House 

กิจกรรมการเปิดบ้าน TED Fund ที่เป็นการเปิดเวทีให้ผู้ประกอบที่ TED Fund เคยให้การสนับสนุน ได้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง เพื่อสร้างโอกาศในการขยายตลาดและธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ

 

  1. โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up)

กลไกสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs/Startup ที่มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว และมีแผนการขยายตลาด ที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี โดยกองทุนจะให้การสนับสนุนทุนสูงสุดร้อยละ 90 ของมูลค่ารวมโครงการ และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท