• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
 • saraban_tedfund@mhesi.go.th
 • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

 • นักศึกษา หรือ
 • ผู้ที่จบการศึกษาสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี หรือ
 • บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือ
 • ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
 • วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

      ที่มีการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรม หรือมีกิจกรรม หรือมีการพัฒนาศักยภาพ หรือมีความร่วมมืออื่น เช่น การทำกิจกรรมฝึกอบรม การบ่มเพาะธุรกิจ หรือรูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อริเริ่มหรือขยายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย (ณ เวลาก่อนเซ็นสัญญากับกองทุน)

วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนอุดหนุนจาก TED Fund คือ สนับสนุนการพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือกระบวนการผลิตหรือให้บริการใหม่ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการพิสูจน์แนวคิด ---> พัฒนาต้นแบบเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการจัดการซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้จริงเป็นรูปธรรม

รูปแบบการสนับสนุนเงินทุนของ TED Fund

TED Fund มีการสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุน 90% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติ และไม่เกิน 2 ล้านบาท

ลักษณะสำคัญของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund

 • มีการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 • มีความต้องการพัฒนา ปรับปรุง หรือขยายผลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • มีผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่รับการสนับสนุนทุน
 • มีความพร้อมในการร่วมลงทุนในลักษณะที่เป็นงบประมาณ (In cash) ไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าโครงการ
 • มีความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมหรือการพัฒนาศักยภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
 • มีความพร้อมและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโครงการและมีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจต่อเนื่อง
 • ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันระหว่างยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund

 แนวทางสรรหาผู้ประกอบการ

TED Fund มีแนวทางในการสรรหาผู้ประกอบการเพื่อให้ทุนสนับสนุน 3 แนวทาง คือ

 • สรรหาโดย TED Fund
 • สรรหาโดยครือข่าย TED Fund
 • เปิดรับสมัครทั่วไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อ TED Fund

เว็บไซต์ : www.tedfund.most.go.th

โทร. : 02-333-3700 ต่อ 4072

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท