• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

‘ไวส์ คิงดอม’หางานให้ตรงกับใจ

 

          

อว. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

‘ไวส์ คิงดอม’หางานให้ตรงกับใจ

          ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ได้มีมติให้ยกเลิกการกำหนดระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละระดับปริญญา ตามนโยบายของ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในการเรียนรู้องค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปริญญาตรีที่แต่เดิมให้เวลาในการศึกษา 8 ปี ปริญญาโท ไม่เกิน 5 ปี และปริญญาเอก ไม่เกิน 6 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังศึกษาสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพะวงกับการถูก “รีไทร์” กรณีไม่สามารถจบการศึกษาตามที่กำหนดไว้เดิม

          ในเมื่อโลกเปลี่ยนไป และมหาเศรษฐีลำดับต้นของโลกก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความสามารถของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ “กระดาษ” แผ่นเดียว แต่อยู่ที่ประสบการณ์และความสามารถของบุคคลนั้นๆ

          แต่.... ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา “การศึกษาและการจ้างงาน” ในประเทศไทย ได้กลายเป็นปัญหาที่แพร่หลายมากที่สุด โดยมีผลจากการสำรวจมากกว่าร้อยละ 60 ของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งประเทศ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ไม่สามารถหาคำตอบให้กับตัวได้ว่า “อยากเรียนอะไร และอยากทำงานด้านไหน”

          แม้จะมีโอกาสได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดัง แต่ถ้าคณะ และ/หรือ สาขานั้นๆ ไม่ใช่คำตอบของสิ่งที่ตัวเองชอบ ปลายทางแห่งผลลัพธ์ก็อาจจะเท่ากับศูนย์ ขณะที่ผู้ใหญ่เอง “ก็ไม่รู้ว่าอาชีพไหนเหมาะสมที่สุด” สำหรับตัวเอง

          ปัญหาทั้ง 2 ข้อ บ่งชี้ว่า การค้นพบตัวเองเป็นปัญหาสำคัญสำหรับคนไทยทุกวัย ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนงานในอัตราที่สูงอย่างเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้คนไทยจำนวนมาก ไม่มั่นใจในเป้าหมายระยะยาวทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ และตลาดงานไม่แน่นอน ซึ่งจะนำมาซึ่งความผันผวนของบุคลากร และจะผันแปรไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพของตลาดแรงงานไทยในที่สุด                                                                                                                                                 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เล็งเห็นและติดตามประเด็นเหล่านี้มาโดยตลอด กระทั่งทีมบริหารของบริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด (www.wisekingdom.co) เข้าขอคำปรึกษาและขอรับการสนับสนุน “โครงการ WISE Student Career Discovery” เพื่อการพัฒนาโปรแกรมการค้นหาความสนใจและความถนัดเพื่อช่วยก่อนการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียน

          WISE Student Career Discovery มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ได้แก่ นักเรียนมัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย และผู้ใหญ่วัยทำงาน รู้จักความถนัดและค้นพบความสามารถของตัวเอง เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการเลือกคณะ และประกอบอาชีพที่เหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

          โดยนักเรียนมัธยม จะได้โปรแกรมแนะนำแนวทาง และช่วยค้นหาความสนใจที่แน่ชัดของตนเองก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัย จะได้ข้อมูลสรุปอาชีพสาขาต่าง ๆ ที่ครอบคลุมสายงานในปัจจุบันและอนาคต และสามารถทำความเข้าใจจากข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรมก่อนตัดสินใจเลือก/ค้นหาเส้นทางอาชีพให้กับตัวเอง และสำหรับผู้ใหญ่ในวัยทำงาน ก็จะได้รับข้อมูลชี้แนะอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัด รวมทั้งยืนยันในความสามารถของตัวเอง เพิ่มความมั่นใจกับเส้นทางอาชีพในระยะยาว                                                 

          ภายใต้แบบทดสอบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานจิตวิทยาเด็กและผู้ปกครอง และประเมินการรับรู้ด้าน competencies ของเด็ก  จากโปรแกรมฯ ของ WISE Student Career Discovery ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กและผู้ปกครองได้ 

นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดรูปแบบ และการให้คำแนะนำทางอาชีพ (career guideline) กับ User ได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งยังสร้างความเท่าเทียมระหว่างเด็กในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้เหมือนกับเด็กที่อยู่ในเมืองหรือกรุงเทพฯ ได้อีกด้วย

การศึกษาสร้างคน แล้วคนก็สร้างประเทศ แต่ถ้าประเทศขาดเทคโนโลยี และ/หรือ ไม่มีนวัตกรรม รวมทั้งไร้ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาก็จะตกยุค ทุกอย่างจะล้าสมัย และไม่ทันอกทันใจคนรุ่นใหม่....อย่างแน่นอน

 

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท