• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund จับมือ 7 หน่วยงาน เร่งบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สากล

           ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สากล โดย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ปีนี้ รวมจำนวน 7 หน่วยงาน หวังเร่งบ่มเพาะ ยกระดับ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

           ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) มีภารกิจในการสนับสนุนทุนด้านการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนการร่วมลงทุนและสนับสนุนเครือข่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และร่วมผลักดันประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2566 ทางกองทุนฯ ได้จัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) เพิ่มเติมเฉพาะภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมจำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่
1. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS)
2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(UdonUBI)
3. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (NRRU UBI)
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (Eng NPU)
5. สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RUTS IMTT)
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(RDI SRU)
7. สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(FIRIn PSU)

 
           เพื่อเพิ่มกำลังในการคัดสรร บ่มเพาะ เร่งยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการไทย พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุน นำไปต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไป จากเดิมได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไปแล้ว 52 หน่วยงาน และได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้นิสิตนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงแหล่งทุนและสามารถใช้บริการเครือข่ายฯ ได้อย่างทั่วถึง โดยเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 TED Fund ได้ตั้งเป้าจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกลไกความร่วมมือของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ได้แก่ 1.โปรแกรม IDEA (Ideation Incentive Program) ให้ทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าวงเงิน 100,000 บาท แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีโท เอก หรือบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี เพื่อนำไปพัฒนาแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ 2.โปรแกรม POC (Proof of Concept) ให้ทุนสนับสนุนแบบสมทบบางส่วน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ แก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ “TED Fund เป็นเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้พัฒนาแนวคิดหรือไอเดียในเชิงธุรกิจที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงยังสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจต้นแบบให้เกิดการบริหารจัดการ และขยายผลเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

           ทางด้าน ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เผยว่าภายหลังการจัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ในปีพ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน กองทุนฯ ได้รับข้อเสนอโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) เข้ามากว่า 2,000 ข้อเสนอโครงการ และการยื่นข้อเสนอโครงการนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเฉพาะภาคกลาง หรือพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น แต่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในช่วงที่ผ่านมา TED Fund ได้ให้การสนับสนุนทุนโครงการที่ผ่านการคัดเลือก ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงาน TED Fellow ไปทั้งสิ้น จำนวนกว่า 553 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 380 ล้านบาท ซึ่งจากความสำเร็จที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกันในครั้งนี้


           ทั้งนี้ “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ประจำปี 2566” กำหนดจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 – 18.40 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4075 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th

 

 

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท