• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund เปิดตัวโครงการ TED รุ่นที่ 1 มุ่งสร้างเครือข่ายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชน พร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SMEs และ Startup สร้างการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทย

   

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ โรงแรม PULLMAN PATTAYA HOTEL G จังหวัดชลบุรี : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว “โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และภาคีเครือข่ายพันธมิตร (TED รุ่นที่ 1) โดยกองทุนฯ มุ่งหวังจะพัฒนาระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนการลงทุนและโอกาสเติบโตของผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนฯ โดยโครงการส่งเสริมศักยภาพฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2566 มีกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน นักลงทุน เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ตลอดจนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนฯ เข้าร่วมกว่า 40 ราย

     ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการ TED Fund กล่าวว่า กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวง อว. มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการพัฒนาศักยภาพ และการตลาด เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนทางธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยจากการดำเนินงานในช่วง 7 ปี ที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้ดำเนินโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ไปแล้วมากกว่า 800 ราย และในปัจจุบัน กองทุนฯ ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ TED Fellow ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 59 หน่วยงาน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการสรรหาผู้ประกอบการสำหรับเข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุน นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังมุ่งสร้างโอกาสในการให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนได้พบปะกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ พี่เลี้ยงนักลงทุน และหน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

     “ด้วยเหตุนี้ กองทุนฯ จึงได้ดำเนินโครงการ TED#1 (T : Technology, E : Entrepreneur,D : Dynamic) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานสากลแก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และภาคีเครือข่ายพันธมิตร และเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายใหม่ระหว่างกองทุนฯ, ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ, กลุ่ม Angel Investor/ Venture Capital (VC)/ Corporate Venture Capital (CVC) รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” ดร.ชาญวิทย์ฯ กล่าว

     TED Fund หวังว่า โครงการ TED#1 จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มาช่วยเสริมสร้างให้เกิดการริเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญของการเปลี่ยนผ่าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมโอกาสและองค์ความรู้ ให้ผู้ประกอบการไทยและเครือข่ายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

 

 

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท